UE

  • Aktualizacja z dnia 28.03.2024

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR 1/2024/bon na cyfryzację

W zakresie 1 części zamówienia:
jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 27.03.2024 r. złożona mailowo w dn. 27.03.2024 r. o godz. 14:48.
Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.
W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.
W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.
W zakresie 2 części zamówienia: jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 27.03.2024 r. złożona mailowo w dn. 27.03.2024 r. o godz. 14:48.
Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.
W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.
W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.
[aktywny link do podpisanego protokołu wyboru w pdf]


  • 20.03.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024/bon na cyfryzację z dnia 20 marca 2024

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny wykonania usługi programistycznej dotyczącej opracowania konfiguratora kuchni wspomaganego sztuczną inteligencją oraz przeprowadzenia usługi szkoleniowej z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego, związanej z planowanym do realizacji przez naszą firmę 13 VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przedsięwzięciem dotyczącym zwiększenia stopnia cyfryzacji naszej firmy. 

Przedmiot zapytania podzielony jest na 2 części szczegółowo opisane w załączonym zapytaniu ofertowym. Każda część zapytania ofertowego stanowi odrębne zamówienie, jednakże w związku z tym, że poszczególne usługi są ze sobą powiązane i mogą być zrealizowane przez jeden podmiot w zbliżonym okresie czasowym, wszystkie części są objęte jednym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może złożyć ofertę i może mu zostać udzielone zamówienie na 1 lub 2 części. Każda część podlega odrębnej ocenie.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji do pobrania pod linkami poniżej:

[aktywny link do treści zapytania ]

[aktywny link do zał. 1 ]

[aktywny link do zał. 2 ]

[aktywny link do zał. 3 ]

[aktywny link do zał. 4 ]

Ofertę proszę złożyć na załączonym formularzu do dnia 28.03.2024r. do godz. 09.00.

Zakup realizowany będzie w ramach projektu grantowego „Bon na cyfryzację”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, I. Badania i innowacje, 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na cyfryzację (projekt grantowy).

Zamawiający firma  13 VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia: